Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

กฏหมาย - อาคารบางประเภทบางขนาด

การแบ่งประเภทของอาคาร

การแบ่งประเภทของอาคารแบ่งประเภทของอาคารออกเป็น 5 ประเภท คือ

 

ประเภทอาคาร

ขนาดของอาคารที่กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง

1.อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ตั้งแต่
500
ห้องนอน

100 -ไม่ถึง500ห้องนอน

ไม่ถึง-100ห้องนอน

-

-

2.โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

ตั้งแต่
200
ห้อง

60 -ไม่ถึง
200
ห้อง

ไม่ถึง60ห้อง

-

-

3.หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

-

ตั้งแต่250ห้อง

50-ไม่ถึง250ห้อง

10 -ไม่ถึง50ห้อง

-

4.สถานบริการ

-

ตั้งแต่5,000ม.2

1,000 -ไม่ถึง
5,000
ม.2

-

-

5.โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ตั้งแต่
30
เตียง

10 -ไม่ถึง
30
เตียง

-

-

-

6.อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ตั้งแต่
25,000
ม.2

5,000-ไม่เกินกว่า
25,000
ม.2

-

-

-

7.อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน

ตั้งแต่
55,000
ม.2

10,000-ไม่ถึง
55,000
ม.2

5,000-ไม่ถึง
10,000
ม.2

-

-

8.อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ตั้งแต่
25,000
ม.2

5,000-ไม่ถึง
25,000
ม.2

-

-

-

9.ตลาด

เกินกว่าหรือ
เท่ากับ2,500
ม.2

1,500-ไม่ถึง
2,500
ม.2

1,000-ไม่ถึง
1,500
ม.2

500-ไม่ถึง
1,000
ม.2

-

10.ภัตตาคารและร้านอาหาร

เกินกว่าหรือ
เท่ากับ2,500
ม.2

500-ไม่ถึง
2,500
ม.2

250-ไม่ถึง
500
ม.2

100-ไม่ถึง
250
ม.2

ไม่ถึง100ม.2

  1. อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้

ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งน้ำมลพิษจากอาคารบางประเภทบางขนาด

แผนผังการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งน้ำมลพิษจากอาคารประเภท ก

หมายเหตุ
*“พนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติ

**1.สิทธิของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการก็สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อเปรียบเทียบ
2.สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา.87 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย ผู้ควบคุมหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา82(2) (3) (4) (5)มีสิทธิรองคัดค้านคำสั่งนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของพนักงานควบคุมมลพิษ
ถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควาบคุมมลพิษให้ยื่นอุทรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดรับแจ้งวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษคำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สูงสุด

****1.เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งตามที่วิธีที่กรมควบคุมมลพิษประกาศ
2.ส่งตัวอย่างน้ำทิ้งตรวจ

ประกาศให้อาคารประเภท ข เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย

ในปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นปัญหาน้ำทิ้งจากชุมชนจึงเพิ่มขึ้นตาม แม้ก่อนหน้านี้จะมีการประกาศให้อาคารประเภท ก ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ต้องควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่สามารถลดมลพิษในภาพรวมได้ ดังจะเห็นได้จากคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอยู่ในระดับเสื่อมโทรม (ค่าออกซิเจนละลายหรือ DO อยู่ระหว่าง 2.0 - 4.0 มก./ล.) ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงขยายขอบเขตประเภทอาคารในการควบคุมการปล่อยน้ำทิ้ง ครอบคลุมถึงอาคารประเภท ข ตามตารางที่ 1

กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับได้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โดยให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่า มาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้า เสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม