Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

E-learning

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

กฏหมาย - อาคารบางประเภทบางขนาด

การแบ่งประเภทของอาคาร

การแบ่งประเภทของอาคารแบ่งประเภทของอาคารออกเป็น 5 ประเภท คือ

 1. อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้
  1. อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่500 ห้องนอนขึ้นไป
  2. โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่200 ห้องขึ้นไป
  3. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่30 เตียงขึ้นไป
  4. อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  5. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  6. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  7. ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
  8. ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่2,500 ตารางเมตรขึ้นไป

ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งน้ำมลพิษจากอาคารประเภท ก

แผนผังการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งน้ำมลพิษจากอาคารประเภท ก

หมายเหตุ
*“พนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติ

**1.สิทธิของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการก็สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อเปรียบเทียบ
2.สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา.87 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย ผู้ควบคุมหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา82(2) (3) (4) (5)มีสิทธิรองคัดค้านคำสั่งนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของพนักงานควบคุมมลพิษ
ถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควาบคุมมลพิษให้ยื่นอุทรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดรับแจ้งวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษคำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สูงสุด

****1.เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งตามที่วิธีที่กรมควบคุมมลพิษประกาศ
2.ส่งตัวอย่างน้ำทิ้งตรวจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศเพิ่มเติมให้อาคารประเภท ข เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นปัญหาน้ำทิ้งจากชุมชนจึงเพิ่มขึ้นตาม แม้ก่อนหน้านี้จะมีการประกาศให้อาคารประเภท ก ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ต้องควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่สามารถลดมลพิษในภาพรวมได้ ดังจะเห็นได้จากคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอยู่ในระดับเสื่อมโทรม (ค่าออกซิเจนละลายหรือ DO อยู่ระหว่าง 2.0 - 4.0 มก./ล.) ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงขยายขอบเขตประเภทอาคารในการควบคุมการปล่อยน้ำทิ้ง ครอบคลุมถึงอาคารประเภท ข ตามตารางที่ 1

กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม


โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับได้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โดยให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่า มาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้า เสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม