Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

สารพัน-สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

การจัดการน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

  • แยกเก็บภาชนะเปล่าที่เทน้ำมันหล่อลื่นออกแล้ว และเก็บรวบรวมเพื่อป้องกันการหกของน้ำมันไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

  • เก็บ รวบรวมน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วในถังเก็บที่มิดชิดและปลอดภัยจากเชื้อเพลิง เพื่อรอการนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป และควรนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น จัดส่งให้หน่วยงานที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมที่ได้รับการ รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปกำจัดทิ้ง เป็นต้น

บ่อดักไขมันที่นิยมใช้สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

บ่อดักไขมันที่นิยมใช้สำหรับชุมชนมี 4 ประเภท ได้แก่

  • บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป
  • บ่อดักไขมันอย่างง่าย
  • บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์\
  • บ่อดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายชื่อหน่วยงานที่รับกำจัดของเสียอันตราย

ปัจจุบันมีให้บริการในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกตามตาราง

ตารางรายชื่อหน่วยงานที่รับกำจัดของเสียอันตราย

บ่อพักและบ่อดักไขมันสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จะไหลลงสู่บ่อดักไขมัน โดยผ่านตะแกรงดักขยะก่อน จากนั้นน้ำเสียจะไหลไปยังบ่อพักตะกอนดินและทราย ก่อนเข้าบ่อดักไขมันซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่การทำงานดังนี้

  1. ตะแกรงดักไขมัน กั้นขวางการไหลของน้ำเสียในรางเปิด ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ขยะเข้าสู่ระบบ ซึ่งต้องหมั่นดูแลเก็บขยะไปทิ้งอย่างสม่ำเสมอ
  2. บ่อตกตะกอน สำหรับพักตะกอนดินทรายให้ตกก้นบ่อ
  3. บ่อดักไขมัน รับน้ำเสียจากบ่อตกตะกอน ควรมีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกำจัดไขมันและน้ำมันได้

การกำจัดกากตะกอนและคราบน้ำมันจากบ่อดักไขมันและน้ำมัน

ตะกอนและคราบน้ำมันจากบ่อดักไขมันและน้ำมันเป็นของเสียซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงมีการควบคุมโดยมาตรการทางกฎหมายและต้องมีการกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีแนวทางการจัดการ คือการตักหรือสูบตะกอนก้นบ่อ และคราบไขมันและน้ำมันบนผิวน้ำส่วนบนออกแล้วนำไปเก็บไว้ในถังตกตะกอนและไขมันที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ เช่น ถัง 200 ลิตร โดยไม่ปะปนกับขยะอื่นก่อนนำส่งไปกำจัดยังโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (โรงงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม) ซึ่งจะมีกระบวนการกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ