Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์

บริการ

ข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่

กระดานถามตอบ

ติดต่อเรา

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Search Our Site

images/stories/PTECH/Slideshow/mainslide_Subpage.jpg

สารพัน-บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

การใช้สาหร่ายทะเล เพื่อการบำบัดน้ำทิ้ง จากการเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย

seashore01

บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย (ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต)

ในประเทศไทย นอกจากมีการนำสาหร่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ทำปุ๋ย ใช้ผลิตแก๊สเชื้อเพลิง และใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าแล้ว ยังมีการนำสาหร่ายทะเลบางชนิดมาใช้เพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง ปลา หรือหอย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ปัญหาคุณภาพน้ำส่วนใหญ่ที่เกิดกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินมาจากสาเหตุหลักๆ 3 ประการ คือ

  1. เครื่องเติมอากาศมีไม่เพียงพอ
  2. การปล่อยปลาและกุ้งในอัตราที่หนาแน่นเกินไป
  3. การให้อาหารมากเกินไป

ขอขอบคุณ : ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
                     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ตารางแสดงคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

เกษตรน่ารู้: วิธีบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงปลา

วิธีการบำบัดน้ำเสียที่จะแนะนำวันนี้ ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศึกษาพบว่าการที่น้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกม¬ีสีเขียวและมีตะกอนขุ่นนั้น เกิดจากสาหร่ายเป็นพิษและมีแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย จนเนื้อปลาดุกมีกลิ่นเหม็น

ประเภทดัชนีคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทดัชนีคุณภาพน้ำที่ควรรู้ในการนำไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้

  1. ลักษณะกายภาพ คือ ดัชนีคุณภาพน้ำที่มีลักษณะกายภาพสามารถตรวจวัดได้ และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางตรงและทางอ้อม เช่น สึ ความขุ่น อุณหภูมิ ความนำไฟฟ้า ปริมาณสารแขวนลอย เป็นต้น

  2. ลักษณะทางเคมี คือ ดัชนีคุณภาพน้ำที่ผันแปรอันเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีที่สามารถตรวจวัดได้ และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางตรงและทางอ้อม เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ความเป็นกรด ความเป็นด่าง ความกระด้าง ปริมาณออกซิเจนละลาย ปริมาณคาร์บอนไดออกไซตด์อิสระ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ไฺฮโดรเจนซัลไฟด์ ความเค็ม โลหะหนัก สารพิษ เป็นต้น

  3. ลักษณะทางชีวภาพ คือ ดัชนีคุณภาพน้ำที่แปรผันเนื่องจากสิ่งมีชีวิตในน้ำ โดยจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ แบคทีเรีย พืชน้ำ เชื้อโรค เป็นต้น